Informuokite apie korupciją

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas, (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos, darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame
 • kitų pažeidimų.

 

Apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su lopšeliu-darželiu sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar iki sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Gavus pranešimą, lopšelis-darželis nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą. Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Informacija apie pranešėjus tyrime nedalyvaujantiems asmenims neteikiama.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant Pranešimo apie korupciją formą, (kurią rasite žemiau pateiktuose prieduose) el. paštu prevencija@pakalnute.lt  .

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

 • Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.
 • Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės.
 • Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys.
 • Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

Dėkojame, kad pasitikite mumis ir nesate abejingi.